Nawigacja

BEZPIECZNA SZKOŁA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW

Opracowanie zawiera:

1.Regulamin bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole

1.1.Bezpieczeństwo i higiena

1.2.Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu.

1.3.Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego.

 

2.Strategie zarządzania kryzysem w szkole. Procedury ogólne.

2.1.Ogólny schemat zarządzania kryzysem w szkole

2.2.Realizatorzy działań kryzysowych. Zadania poszczególnych instytucji.

2.3.Zakres obowiązków pracowników szkoły, na wypadek krytycznych zdarzeń szkolnych

2.4.Schemat postępowania działań interwencyjnych

2.5.Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej

 

3.Procedury szczegółowe

3.1 Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.

3.2 Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, któremu uległ uczeń.

3.3 Procedury postępowania zespołu powypadkowego.

3.4 Procedury postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów.

3.5 Procedury postępowania w przypadku wagarów ucznia.

3.6 Procedury postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania oraz wyłudzania pieniędzy.

3.7 Procedury postępowania w przypadku pobicia lub bójki.

3.8 Procedury postępowania w przypadku fałszowania przez ucznia dokumentów.

3.9 Procedury postępowania w przypadku niszczenia mienia (wandalizmu).

3.10 Procedury postępowania w przypadku kradzieży.

3.11 Procedury postępowania w przypadku palenia przez ucznia papierosów.

3.12 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyki lub inne środki odurzające.

3.13 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3.14 Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zachowań samobójczych lub stwierdzonych objawów samookaleczania.

3.15 Procedury postępowania w przypadku zgłoszenia przez ucznia przemoc domową.

3.16 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że rodzic zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu.

3.17 Procedury postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niebezpiecznych na terenie szkoły.

3.18 Procedury postępowania nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów oraz pojawienia się obcej osoby w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Regulamin bezpiecznego zachowania się ucznia w szkole.

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943,1954,1984,2169).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                    i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2015r. poz. 843).
 3. Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie
 4. Szkolnego Programu Wychowawczego.
 5. Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

 1. Bezpieczeństwo i higiena
 1. Uczniowie mają prawo do:
 • Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
 • Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
 1. Uczniowie mają obowiązek:
 • podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,
 • wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
 • respektować regulaminy pracowni przedmiotowych,
 • o złym samopoczuciu zameldować wychowawcy, innemu nauczycielowi, higienistce szkolnej, dyrektorowi lub innemu pracownikowi szkoły
 • przestrzegać Szkolnego Kodeksu Dobrego Zachowania
 1. Uczniowie nie mogą:
 • zapraszać do szkoły osób obcych,
 • nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu,
 • pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu,
 • siadać na parapetach,
 • przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • niszczyć mienia szkoły stanowiącego własność społeczną,

 

 1. Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu
 1. Uczeń może przebywać na terenie obiektu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych ( 30 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 30 minut po zakończeniu swoich zajęć, nie dotyczy uczniów dowożonych autobusem szkolnym).
 2. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania tygodniowego planu zajęć w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć.
 3.  W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.
 4. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii powinni przebywać w świetlicy szkolnej lub w bibliotece.
 5. Jeżeli zajęcia edukacyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły uczniowie wychodzą na zewnątrz pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela, każdorazowe wyjście należy zgłosić ustnie dyrektorowi szkoły.
 • Nauczyciel ponosi za uczniów całkowitą odpowiedzialność.
 • Co najmniej 2 dni przed planowaną wycieczką, nauczyciel wypełnia „ Kartę wycieczki” zgodnie z regulaminem wycieczek.
 1. Na wycieczce szkolnej uczeń godnie reprezentuje szkołę i stosuje się do Statutu Szkoły oraz regulaminu wycieczki.
 2. Wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą odbywać się jedynie za pozwoleniem dyrektora szkoły.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz leków ( uwaga: leki mogą być używane tylko           w przypadku pisemnej informacji rodziców o konieczności ich stosowania).
 4. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość                   i estetykę pomieszczeń oraz terenów wokół szkoły, utrzymania czystości i higieny                       w sanitariatach.
 5. Na korytarzach, schodach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny i zakaz biegania.
 6. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie zobowiązani są zachować spokój podporządkowanie się poleceniom nauczyciela lub kierującego akcją ewakuacyjną.
 7. W czasie zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych bez wyraźniej zgody nauczyciela.
 8.  Podczas lekcji obowiązuje zakaz konsumowania posiłków bez wyraźnej zgody nauczyciela.

 

 1. Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego
 1. Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą i zgodą a także pod nadzorem wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki, świetlicy, stołówki i pracowni szkolnych oraz zasad korzystania ze sprzętu i wyposażenia tych pomieszczeń podane są                 w odrębnych regulaminach.
 3. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły i używanie go zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 4. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została rozmyślnie przez ucznia rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia.

 

 

 1. Strategie zarządzania kryzysem w szkole. Procedury ogólne.

Procedury i strategie to narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje wychowawcze. Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały i zachowania ucznia spoczywa na nauczycielach. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania problemu i podejmowania oddziaływań profilaktycznych (uprzedzających), wychowawczych (interwencyjnych), a czasami także resocjalizacyjnych (naprawczych). Strategie są strukturą dynamiczną. Dyrektor prowadzi rejestr zdarzeń( zał. nr 1), które miały miejsce na terenie szkoły lub podczas zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Rejestr zdarzeń prowadzony jest na podstawie Kart Zdarzeń ( zał. nr 2)wypełnianych obowiązkowo przez nauczycieli, którzy byli świadkami zdarzenia lub którym zgłoszono zdarzenie.

 

 

 

 1. Ogólny schemat zarządzania kryzysem w szkole

 

Ogólny schemat reagowania na różne zdarzenia kryzysowe:

 • okres przed kryzysem – działania uprzedzające;
 • okres kryzysu i bezpośrednio po kryzysie – działania interwencyjne;
 • później – działania naprawcze.

 

Działania uprzedzające:

 • zebranie informacji o skali zjawisk mających wpływ na powstanie kryzysu (identyfikacja potencjalnych ofiar, czynników spustowych – lęku, paniki….in.);
 • poznanie dostępnej infrastruktury pomocy;
 • poznanie skutecznych i dostępnych form pomocy;
 • opracowanie planu kryzysowych działań;  
 • praktyczne uzgodnienie form i zasad współpracy z potencjalnymi partnerami – uzgodnienie planów kryzysowych z poszczególnymi służbami np. policją, strażą pożarną  in.
 • ustalenie lokalizacji zbierania się Szkolnego Zespołu Kryzysowego;
 • rozpoznanie potrzeb szkoleniowych kadry;
 • przeszkolenie i ćwiczenia w zakresie stosowania procedur, działań wynikających z planów kryzysowych;
 • wizualizowanie procedur, planów, inne formy promocji – druk plakatów, ulotek, skryptów;
 • przygotowanie zarządzających szkołą oraz SZK do działań w kryzysie;
 • “oswajanie” z psychologicznymi konsekwencjami narażenia na stres pourazowy, przekazywanie sugestii co do roli wzajemnej pomocy, pomocy specjalistycznej, ryzyka zachowań, reakcji destrukcyjnych.

 

Działania interwencyjne:

 • ochrona, kierowanie, łączenie;
 • działania formalne – powiadamianie organów nadrzędnych;
 • zebranie Szkolnego Zespołu Kryzysowego;
 • gromadzenie informacji o zdarzeniu, wstępna diagnoza;
 • koordynowanie napływających informacji;
 • inwentaryzacja problemów;
 • szacowanie priorytetów, nadawanie rangi: umiarkowanie ważne/bardzo ważne/ ekstremalnie ważne;
 • ocena potrzeb;
 • informowanie;
 • koordynowanie i właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich, oferowanej pomocy;
 • doraźna pomoc psychologiczna –tj. spotkanie z osobami, które doświadczyły traumy, celem jego jest rozbrojenie ostrych reakcji kryzysowych, osłabienie napięcia.

 

Działania naprawcze:

 • koordynacja współpracy z innymi zaangażowanymi w działania instytucjami;
 • ocena potrzeb – ustalenie w jaki sposób zdarzenie wpłynęło na stan psychiczny ludzi (uczniowie, personel, rodzice) i funkcjonowanie szkoły;
 • opracowanie programu poradnictwa kryzysowego adresowanego do poszczególnych grup –w tym uczniów i rodziców;
 • koordynacja pracy osób zaangażowanych w pomaganie poszkodowanym:

- rozdzielanie zadań,

- monitorowanie stresu,

- budowanie powiązań,

- gromadzenie i udostępnianie materiałów,

- stałe gromadzenie informacji zwrotnych o efektywności działań;

 • kierowanie do specjalistów.

 

2.2. Realizatorzy działań kryzysowych.  Zadania poszczególnych instytucji.

Realizacja wszelkich działań kryzysowych dotyczy bezpośrednio zaangażowanych w kryzys placówek, jak i instytucji nadzorujących, interweniujących i wspierających. Dyrektor, po zebraniu informacji o skali kryzysu, podejmuje decyzję o uzyskaniu pomocy z zewnętrznych zasobów.

 

 1. Szkoła (obszar działań wewnątrzszkolnych):
 •  powołanie Szkolnego Zespołu Kryzysowego;
 •  opracowanie lub adaptacja znanych procedur na wypadek konkretnych zdarzeń;
 •  omówienie poszczególnych procedur w ramach innych zespołów szkolnych,                             np. wychowawczego;
 •  podejmowanie działań interwencyjnych przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga  – niezwłoczne reagowanie na krytyczne zdarzenia wychowawcze;
 •  zwracanie się po pomoc i interwencję do instytucji wymiaru sprawiedliwości, wojska, OC, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego (wg kompetencji służb);
 •  podejmowanie współpracy z placówkami wsparcia ogólnego i specjalistycznego;
 • organizowanie szkolnych form pomocy i wsparcia (np. udzielanie konsultacji pedagogicznych, zajęć socjoterapeutycznych, in.);

 

2. Placówki wsparcia ogólnego (Urząd Gminy, Kuratorium Oświaty, PP-P, in.):

 • wsparcie w działaniach kryzysowych wg kompetencji;
 • nadzór merytoryczny;
 • badanie, monitorowanie skuteczności;
 • edukacja;
 • organizowanie treningów;
 • koordynowanie wsparcia specjalistycznego.

 

2.3. Zakres obowiązków pracowników szkoły, na wypadek krytycznych zdarzeń szkolnych

 

 Higienistka, (jeśli jest dostępna):

 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • zgłaszanie potrzeb pomocy medycznej (wg. oceny zagrożenia życia, zdrowia);
 • aranżowanie osób towarzyszących uczniom odwożonym do szpitali;
 • udzielanie uczniom informacji o ew. konsekwencjach dla zdrowia, jakie niesie ze sobą incydent;
 •  przekazanie lekarzom kluczowych informacji o sytuacji, poszkodowanych.

Wychowawca, inni nauczyciele:

 • powiadomienie uczniów w klasie i podjęcie tematu w dyskusji (jeśli jest to właściwe);
 • niezwłoczne zidentyfikowanie uczniów potrzebujących porady, pomocy i zawiadomienie            o tym psychologa, pedagoga lub specjalistę wspierającego szkołę;
 • eskortowanie uczniów szczególnie pobudzonych, roztrzęsionych do miejsca udzielania pomocy;
 • monitorowanie stanu uczniów w okresie późniejszym;
 • towarzyszenie uczniom rannym, chorym;
 • angażowanie zespołu klasowego w konstruktywne lub pożądane formy aktywności                   (w zależności od rodzaju zdarzenia);
 •  zmniejszanie dolegliwości skutków (w okresie po zdarzeniu).

 

Pedagog:

 • koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczną, w tym zgłaszanie zapotrzebowania wsparcia w tym zakresie;
 • stałe udzielanie informacji uzgodnionej z dyrekcją szkoły – informacja jest podstawową formą pomocy w sytuacji krytycznej;
 •  pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami;
 •  kontaktowanie się z sąsiednimi szkołami w sprawie ew. wsparcia w opiece nad uczniami;
 •  prowadzenie ewidencji uczniów, którym należy udzielać pomocy;
 •  informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności udzielania pomocy                i zachęcanie do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkołą;
 •  pomoc rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci na zdarzenie kryzysowe;
 •  pomoc pracownikom szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami na zdarzenie kryzysowe.

 

Sekretariat szkoły:

 • zawiadamianie członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego o miejscach, terminach spotkań;
 • kierowanie służb interweniujących do miejsca incydentu, udzielanie informacji o topografii budynku, specyficznych cechach sytuacji;
 • kierowanie wszelkich telefonów, zapytań od mediów do dyrektora szkoły / instytucji wyznaczonej do kontaktów z mediami.

 

2.4. Schemat postępowania działań interwencyjnych

Dyrektor:

 • ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia;
 •  pozyskuje kluczowe informacje (co się stało, kto był zaangażowany, kto był świadkiem, jak zdarzenie się zaczęło).
 •  w uzasadnionych sytuacjach – powiadamia  Policję (997, 112), straż pożarną (998,112), pogotowie ratunkowe (999, 112),
 • rozpoczyna realizację szkolnych procedur: ewakuacji, przeciwpożarowej, bombowej, inne (w zależności od zdarzenia);
 •  powołuje  Szkolny Zespół  Kryzysowy;
 •  w uzasadnionych sytuacjach – wzywa placówkę wsparcia (np. PP-P, Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 •  zawiadamia przez ogłoszenie lub w inny dostępny sposób personel szkoły;
 • chroni (odizolowuje) wszystkich, którzy  byli narażeni na niebezpieczeństwo;
 • podejmuje działania zapobiegające dezinformacji, chaosowi;
 •  upewnia  się, że wszyscy pozostali uczniowie (personel) są bezpieczni;
 • zarządza kontrolę wejść/wyjść w szkole;
 • utrzymuje  kontakt z personelem szkoły, aby monitorować sytuację;
 • kieruje uczestnikami zdarzeń;
 •  na bieżąco zawiadamia jednostkę policji / straży pożarnej o przebiegu zdarzeń, monituje             o zmianach;
 •  zbiera świadków, poszkodowanych w zdarzeniu, jeśli to możliwe;
 •  zbiera kluczowe informacje niezbędne do dalszych działań;
 • organizuje udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej rannym (zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom);
 • kontroluje obecność uczniów i personelu;
 • wyznacza osobę do  zawiadamiania rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów;
 • zleca zabezpieczenie miejsca zdarzeń, śladów;
 • współpracuje z policją lub odpowiednimi służbami w rozwiązaniu problemu
 • kieruje współpracą personelu ze służbami;
 • zawiadamia służby interweniujące, personel, rodziców/opiekunów o ustabilizowaniu sytuacji;
 • inicjuje działania naprawcze.

 

2.5. Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej

 1.  Dyrektor szkoły może nawiązać współpracę z przedstawicielami mediów zanim nastąpi kryzys.
 2. Współpracuje z Urzędem Gminy i Szkolnym Zespołem Kryzysowym w przygotowywaniu oficjalnych komunikatów dla mediów.
 3. Dyrektor szkoły wyznacza osobę spośród personelu szkoły lub zespołu kryzysowego, odpowiedzialną za kontakt z dziennikarzami.
 4. Wyłącznie osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły przekazuje  informacje do mediów.
 5. Dyrektor szkoły wyznacza miejsce, z którego będą udzielane informacje podczas kryzysu.
 6. Należy zwrócić uwagę, aby dziennikarze otrzymywali informacje od wyznaczonego personelu i nie „werbowali” rozmówców  spośród uczniów.

 

 1. Procedury szczegółowe.

 

3.1 Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania  systematycznego 

      uczęszczania na zajęcia szkolne.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne bezwzględnie wszystkim uczniom obecność lub
 2. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu z rodzicami należy przedstawić procedury związane z nieobecnościami w szkole.
 3. Uczniom uczestniczącym w zawodach sportowych, bądź konkursach przedmiotowych  odbywających się w czasie zajęć lekcyjnych nie zaznacza się nieobecności, lecz wpisuje się odpowiednio informację „z-zawody”, (wpisu dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji od nauczyciela odpowiadającego za organizację zawodów sportowych, konkursów przedmiotowych lub nauczyciel)
 4. Uczeń zwalniany z lekcji w trakcie ich trwania musi przedstawić pisemną prośbę rodziców. Ucznia zwalnia wychowawcaa w przypadku jego nieobecności nauczyciel przedmiotu. Nauczyciel zwalniający zatrzymuje zwolnienie do następnego dnia, odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnymi.
 5. W przypadku uskarżania się dziecka na złe samopoczucie nauczyciel kontaktuje ucznia z higienistką szkolną /jeżeli jest obecna/ . Jeżeli według oceny higienistki szkolnej lub nauczyciela stan zdrowia ucznia jest zły nauczyciel lub higienistka wzywa rodziców/opiekunów prawnych i powierza dziecko ich opiece. W przypadku gdy rodzice nie mogą odebrać dziecka, a stan zdrowia zagraża życiu wzywane jest pogotowie. W takim przypadku o zaistniałej sytuacji informuje się dyrektora.
 6. Wychowawca w terminie do 10 dni od zakończenia nieobecności ucznia w szkole usprawiedliwia je w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica. Dopuszczalne jest usprawiedliwianie nieobecności przez rodzica ustnie. Po upływie podanego terminu godziny pozostają nieusprawiedliwione.
 7. Rodzic jest zobowiązany ściśle współpracować z wychowawcą w celu kontroli frekwencji ucznia, a w przypadku przedłużającej się nieobecności (powyżej 3 dni) poinformować wychowawcę.
 8. Wychowawca w przypadku braku informacji o przyczynach przedłużającej się nieobecności jest zobowiązany do kontaktu z rodzicami.
 9. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i uzupełnia miesięczne zestawienie nieobecności uczniów w dzienniku.

3.2  Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, któremu uległ uczeń.

 1. Pracownik szkoły, który dowiedział się o wypadku ucznia: – niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,               a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, – nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce,                   w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczniów, – niezwłocznie powiadamia dyrektora.  Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prosi nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego                                w najbliższej sali.
 2. O każdym wypadku wychowawca powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć, podając datę i godzinę powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi nauczyciel, powiadamiając rodzica o zdarzeniu, ustala z nim: – potrzebę wezwania pogotowia, – potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, – godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.
 4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor szkoły (a w razie jego nieobecności nauczyciel) niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe oraz niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.
 5. W przypadku urazu głowy bezwzględnie wzywa pogotowie ratunkowe i rodziców.
 6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły niezwłocznie  zawiadamia prokuratora i kuratora oświaty, a o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego.
 7. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy lub kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
 9. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego.
 10. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. 
 11. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.   

 

 3.3 Procedury postępowania zespołu powypadkowego.

Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

 1. W skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby bezpieczeństwa               i higieny pracy oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie  bhp.
 2. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie  bhp.
 3. W skład zespołu może wchodzić przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty itp.
 4. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w  składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły  wyznacza dyrektor.
 5. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową:
 • przeprowadza rozmowę z poszkodowanym uczniem w obecności rodzica, wychowawcy lub pedagoga szkolnego) oraz sporządza protokół z rozmowy,
 • przeprowadza wywiad ze świadkami wypadku i sporządza protokoły z rozmowy;
 • jeżeli świadkami są uczniowie – rozmowa odbywa się w obecności rodzica, wychowawcy lub pedagoga szkolnego, protokół odczytuje się w obecności ucznia – świadka, – sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy wypadku, który został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń),
 • uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywałw czasie, gdy zdarzył się wypadek,
 • sporządza protokół powypadkowy,
 • protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.
 1. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może przekazać swoje uwagi na piśmie, które dołącza się do protokołu powypadkowego. 
 2. Przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

     8.  Protokół:

 • doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,
 • organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,
 • jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole.

       9.  W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono  

             go, mogą złożyć zastrzeżenia do jego treści (są o tym informowani przy odbieraniu   

             protokołu). Zastrzeżenia składa się na piśmie przewodniczącemu zespołu.

 

 3.4  Procedury postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez ucznia.

W przypadku jednorazowego zdarzenia  

 1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje informację do wychowawcy klasy o stosowaniu wulgaryzmów przez ucznia.
 2. Rozmowa wychowawcy z uczniem.

 W przypadku częstego stosowania wulgaryzmów 

 1. Wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego.
 2. Pedagoga szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem.
 3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia.
 4. Pedagog i wychowawcy rozmawiają z rodzicami na temat stosowania przez ich dziecko wulgaryzmów i niestosownych wyrażeń
 5. Zastosowanie kar regulaminowych.

 

   3.5 Procedury postępowania w przypadku wagarów ucznia.

 1. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w celu ustalenia przyczyn nieobecności   w szkole. 
 2. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w celu potwierdzenia informacji uzyskanych od ucznia.
 3. W przypadku, gdy nieobecności ucznia powtarzają się, wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji pedagoga szkolnego i wspólnie organizują spotkanie z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców (prawnych opiekunów) o absencji ucznia            w szkole.
 5.  W przypadku braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) lub braku oczekiwanych efektów rozmów dyrektor zawiadamia właściwe organy (sąd, policja) o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego.
 6. Zastosowanie kar regulaminowych.
 7. Wszelkie kontakty z rodzicami (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu) należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.  

 

 3.6 Procedury postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania oraz wyłudzania pieniędzy.

1.  Wychowawca/-cy i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę ze sprawcą                                      

      i   poszkodowanym.

2.  Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz rodzicami uczniów.

3. Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami – ustalenie
     konsekwencji czynu (zadośćuczynienie).

4. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą       

     podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

5. Zastosowanie kar regulaminowych.

 

3.7 Procedury postępowania w przypadku pobicia lub bójki.

Incydent jednorazowy bez większych obrażeń: 

 1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim informuje                     o zdarzeniu wychowawcę/-ców.
 2. Wychowawca zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców uczniów.
 3. Rozmowa wychowawcy/-ców z rodzicami i uczniami. 

Incydent powtarza się w przypadku tego samego ucznia lub niesie za sobą poważne obrażenia: 

 1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim zapewnia ofierze w razie konieczności opiekę medyczną. Następnie informuje o zdarzeniu wychowawcę/-ców.
 2. Wychowawca zawiadamia pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły oraz rodziców o zaistniałej sytuacji
 3. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą i ich rodzicami.
 4. Pedagog wspólnie z wychowawcą /-cami prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami, podczas której zostają ustalone zasady wzajemnego funkcjonowania uczniów oraz zasady współpracy rodziców ze szkołą.
 5. Zastosowanie kar regulaminowych.
 6. Uczniom mającym poważne problemy emocjonalne, manifestujące się różnymi zachowaniami agresywnymi szkoła proponuje pomoc specjalistycznych placówek (np. poradni psychologiczno – pedagogicznej)
 7. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

 

  3.8 Procedury postępowania w przypadku fałszowania przez ucznia dokumentów

     (w tym elektronicznych, fałszowanie podpisów, wpisywanie, poprawianie ocen,    

     usprawiedliwienie nieobecności)

 1. Nauczyciel, który zauważył fakt fałszerstwa powiadamia o tym zdarzeniu wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca spotyka się z osobami zainteresowanymi.
 3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły i przeprowadza z nimi rozmowę.
 4. W razie powtarzających się incydentów wychowawca powiadamia pedagoga.
 5. Wychowawcy i pedagog szkolny rozmawiają z rodzicami ucznia.
 6. Zastosowanie kary regulaminowej.

 

 3.9 Procedury postępowania w przypadku niszczenia mienia (wandalizmu).

 1. Nauczyciel, który został poinformowany o fakcie niszczenia lub zniszczenia mienia szkolnego przez ucznia/-ów, ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym wychowawcę sprawcy zajścia. 
 • Wychowawca klasy rozmawia z uczniem w celu rozpoznania przebiegu i okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych innych sprawców. Jeżeli jest kilku sprawców lub szkody są znaczne, informuje pedagoga i dyrektora szkoły oraz wzywa do szkoły rodziców sprawcy/– ców,
 1. Rozmowa wychowawcy/–ców z rodzicami ucznia/– ów.
 2. Zastosowanie kar regulaminowych. 
 3. W przypadku, gdy brak jest sprawcy,  pedagog rozmawia z uczniami klasy, która mogła dokonać aktu wandalizmu.
 4. W uzasadnionych przypadkach (np. znaczne szkody) dyrektor powiadamia policję. 

 

3.10 Procedury postępowania w przypadku kradzieży.

 1. Wychowawca rozmawia ze sprawcą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
 2. Wychowawca informuje dyrektora i pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji.
 3. Wychowawca/-cy sprawcy i poszkodowanego wzywają do szkoły rodziców uczniów.
 4. Spotkanie uczniów: poszkodowanego i sprawcy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami – ustalenie konsekwencji czynu (zadośćuczynienie).
 5. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.
 6. Zastosowanie kar regulaminowych.

 

 3.11 Procedury postępowania w przypadku palenia przez ucznia papierosów.

 1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń pali papierosy, powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.
 2. Wychowawcą i pedagog szkolny rozmawiają z uczniem.
 3. Wychowawca zawiadamia rodziców oraz ustala termin spotkania w szkole.
 4. Pedagog i wychowawca spotykają się z rodzicami ucznia.
 5. Wychowawcy i pedagog szkolny rozmawiają z uczniem w obecności rodziców.
 6. Zastosowanie kar regulaminowych.

 

3.12  Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyki lub inne środki odurzające.

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo prosić, aby uczeń pokazał mu substancję, którą posiada. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. Dyrektor powiadamia policję o tym podejrzeniu. 
 4. Policja uruchamia własne procedury.
 5. W przypadku potwierdzenia się informacji o posiadaniu przez ucznia narkotyków – rozmowa dyrektora,  pedagoga i wychowawcy z rodzicami oraz uczniem.
 6. Zastosowanie kar regulaminowych.

 

 3.13 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odizolowuje wychowanka.
 2. Nauczyciel (pracownik szkoły) powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego.
 3. Nauczyciel  w razie potrzeby zapewnienia pomoc medyczną (wzywa higienistkę szkolną jeżeli jest obecna). W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe.
 4. Dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły:
 • rodzice (opiekunowie prawni) muszą podpisać oświadczenie (zał. nr 3), że odbierają dziecko ze szkoły z powodu podejrzenia, iż znajduje się ono pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają podpisania oświadczenia, dyrektor szkoły wzywa policję, której uczeń zostanie przekazany. Do czasu jej przyjazdu pozostaje on w szkole.
 • w przypadku odmowy zabrania ucznia przez rodziców (opiekunów prawnych) zostanie on przekazany do placówki służby zdrowia bądź do dyspozycji policji.
 • w przypadku, gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu jest agresywny lub w jakiś inny sposób swoim zachowaniem narusza normy życia społecznego, szkoła zawiadamia policję.
 1. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dyrektor wzywa policję, która decyduje o dalszym postępowaniu wobec ucznia.
 2. W najbliższym czasie po wyżej wymienionym zdarzeniu odbywa się rozmowa dyrektora, wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami.
 3. Wychowawca i pedagog szkolny rozmawiają z uczniem i rodzicami.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym powiadamia policję.
 5. Zastosowanie kar regulaminowych.

 

3.14 Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zachowań samobójczych lub  

        stwierdzonych objawów samookaleczania.

1. Działania profilaktyczne - mają na celu zapobieganie zachowaniom samobójczym oraz wczesne rozpoznawanie zagrożeń.

W ramach tych działań należy podjąć następujące kroki:

 • Szkolenia nauczycieli z zakresu podejmowania interwencji kryzysowej w tym

omówienie problematyki dotyczącej samobójstw dzieci i młodzieży.

 • Omówienia problematyki, dotyczącej samobójstw dzieci i młodzież na zebraniu

zespołu wychowawczego.

 • Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat sytuacji

kryzysowych, zagrożeń dla zdrowia psychicznego i czynników ryzyka.

 • Zgromadzenie materiałów informacyjnych, dotyczących zagrożenia samobójstwem wśród dzieci i młodzieży i upowszechnianie procedur przewidywania ewentualnych zagrożeń samobójstwem.
 • Zabezpieczenie emocjonalne ucznia niepromowanego.
 • Stałe monitorowanie stanu psychicznego uczniów pod kątem występowania ostrych kryzysów psychicznych, stresu, stanów depresyjnych, które mogą być bezpośrednią przyczyną zachowań samobójczych.
 • Przeprowadzanie na bieżąco rozpoznania uczniów, mających na celu ustalenia, czy doświadczają (lub doświadczyli) oni przemocy, nadużyć seksualnych lub innej traumy.

2. Działania interwencyjne - należy podjąć w obliczu realnego zagrożenia próbą samobójczą ucznia, wystąpienia poważnego kryzysu i bezpośrednio po jego ustąpieniu. W ramach tych działań należy podjąć następujące kroki:

 • Należy jednoznacznie ustalić rodzaj zdarzenia.
 • Usunąć wszystkie przedmioty, które mogłyby ułatwić realizację zamiaru samobójczego.
 • Nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego i próbować przeprowadzić go w bezpieczne miejsce.
 • Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.
 • Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, pedagoga, wychowawcę dziecka oraz rodziców.
 • W razie konieczności wezwać pomoc-pogotowie ratunkowe, policję. W przypadku tej interwencji zadbać o to, by przebiegła ona spokojnie i dyskretnie.
 • Ocenić ryzyko dalszego zagrożenia ( możliwe, że konieczna będzie hospitalizacja dziecka).
 • Chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. z kontaktem z mediami.
 • Przekazać rodzicom informację o miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacjikryzysu.

      3. Działania pokryzysowe ( naprawcze), które należy podjąć bezpośrednio po przezwyciężeniu  

          sytuacji kryzysowej :

a) Dokonać diagnozy ryzyka ponowienia próby samobójczej.

 • Zaplanować dalszą strategię postępowania wspólnie z innymi osobami mogącymi nam pomóc lub zwrócić się o pomoc do placówki zdrowia psychicznego itp.
 • Podjąć próbę zmobilizowania rodziny, by udzieliła dziecku wsparcia i zapewniła bezpieczeństwo.
 • W przypadku, gdy uczeń dokonał udanego aktu samobójczego, należy:
  • wyselekcjonować grupę osób związanych emocjonalnie z ofiarą samobójstwa lub przejawiających tendencje samobójcze i otoczyć ich pomocą psychologiczną,
  • monitorować stan psychiczny uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia stresu pourazowego,
  • stworzyć młodzieży warunki do rozmowy o samobójstwie, lecz nie dopuścić do gloryfikacji tego typu zachowań oraz do idealizacji osoby, która targnęła się na życie,
  • umożliwić przeżycie żałoby pozostałym uczniom (rozmowy grupowe, indywidualne).
 • Przekazanie uczniom informacji o miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacji

           kryzysu, o numerach infolinii i telefonach zaufania.

 

 

3.15 Procedury postępowania w przypadku zgłoszenia przez ucznia przemocy domowej.

 1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do powiadomienia pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
 2. Pedagog szkolny lub wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem                   i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 3. W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, pedagog szkolny powiadamia w porozumieniu z dyrektorem szkoły Sąd Rodzinny.
 4. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi w swych ocenach, kierować się rozwagą i dyskrecją.

3.16 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że rodzic zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu.

 1. W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że rodzic (opiekun) zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu, nauczyciel nie może przekazać wychowanka pod opiekę tego rodzica (opiekuna).
 2. W takiej sytuacji rodzic proszony jest o opuszczenie szkoły, a dziecko zostanie wydane innemu dorosłemu opiekunowi.
 3. Jeżeli rodzic nie chce opuścić szkoły i zachowuje się w sposób agresywny, zostaje powiadomiona policja.
 4. Gdy nie ma możliwości odebrania dziecka przez innego opiekuna, dziecko zostaje przekazane policji.
 5. Jeżeli sytuacje, w których rodzic zgłasza się po dziecko pod wpływem alkoholu powtarzają się, dyrektor wraz z pedagogiem szkolnym podejmują decyzję o powiadomieniu o tym fakcie stosownych instytucji. 

 

3.17 Procedury postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niebezpiecznych na terenie szkoły.

1. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo pozostałym uczniom i nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu:

 • jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu (nóż, scyzoryk, zapalniczka, pistolet na kulki itp.) należy go poinformować, że ma taki obowiązek, a w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego, dalsza odmowa powoduje konieczność wezwania policji;
 • w przypadku, gdy użycie przedmiotu (np. broni) może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów – należy natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły, która zawiadamia policję.

2. Wychowawca w każdym takim przypadku powiadamia rodziców i dyrekcję szkoły.

3. Wychowawca rozmawia z uczniem, a w przypadku powtarzających się zdarzeń
    pedagog szkolny i wychowawca rozmawiają z uczniem i jego rodzicami.

4. Zastosowanie kar regulaminowych.

 

3.18 Procedury postępowania nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów oraz pojawienia się obcej osoby w szkole.

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, lub podejrzane obcej osoby należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112. Powiadomić dyrektora szkoły, który przeprowadza ewakuację i powiadamia odpowiednie służby; w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia podejmuje działania leżące w gestii dyrektora.

 

1.Symptomy wystąpienia zagrożenia

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych                 o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.

Zainteresowania i uwagi wymagają:

 • rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
 • osoby wyglądające na obcokrajowców;
 • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, wzbudzające podejrzenie swoim zachowaniem,
 • samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj.               w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych                    i zgromadzeń.

O swoich spostrzeżeniach informujemy policję.

 

2. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba do tego upoważniona.
 2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne lub inne niezbędne służby.
 3. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 6. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 7. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie                  i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy, należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste.
 9. Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

 

3. Zasady zachowania się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:

 1. Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby”, stosujemy się do poleceń Policji.
 2. Jak najszybciej oddalamy się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informujemy                          o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udajemy się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

 

 

 

 

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 24.01.2017r.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Orzechowie

  ul. Szkolna 18
  62-322 Orzechowo
 • /fax:(61)4371089
liczba odwiedzin: 450156