Nawigacja

O szkole

Statut szkoły

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ORZECHOWIE

 

Rozdział I

 

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

 

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie.
 2. W skład Zespołu wchodzą:

a/ Szkoła Podstawowa w Orzechowie z klasami I-III

b/ Gimnazjum w Orzechowie.

 1. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Siedzibą Zespołu jest budynek położony przy ulicy Szkolnej 18 w Orzechowie.

§ 2

 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miłosław.

                                                                       § 3

 1. Organem nadzorującym Zespół jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

                                                                       § 4

 1. Czas trwania nauki – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wynosi:

1/ w Szkole Podstawowej (I-III)  - 3 lata

2/ w Gimnazjum – 3 lata

 

 

 Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do:
  • ukończenia I etapu edukacji
  • uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum
 2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednią dla ich potrzeb i możliwości szkoły,

      3a. szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo:

 1.  Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły.
 2.  Nauczyciel oraz pracownik szkoły powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły.
 3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
 4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie   do warunków szkoły i wieku ucznia,
 5. Umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 6. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną         we Wrześni oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
 7. Umożliwia rozwijanie zainteresowań, a szczególnie uzdolnionym gwarantuje możliwość ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 8. Organizuje nauczanie indywidualne w innych przypadkach – zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 6  

 1. Dyrektor Zespołu powierzakażdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu    z nauczycieli w nim uczących .
 2. Zmiana wychowawcy może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach szczególnych:

1. Zmian organizacyjnych w Zespole, z przyczyn losowych, rozwiązania stosunku pracy przez nauczyciela,

2. Na umotywowany wniosek rady rodziców lub samorządu uczniowskiego. Decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu po przeprowadzeniu rozmów z zainteresowanymi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

                                                              § 7

 1. Dla realizacji celów i zadań Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wynikających z przepisów prawa, rada pedagogiczna uchwala program rozwoju szkoły, program wychowawczy oraz program profilaktyczny w ramach którego zawarta jest strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem  /po zasięgu opinii rodziców i samorządu uczniowskiego/. Opracowana jest również procedura postępowania w sytuacjach zagrożeń uczniów          w szkole. Załącznik nr 1

 

                                                              § 8

 1. W celu właściwej realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych Zespół zatrudnia

 pedagoga szkolnego, którego obowiązkiem jest:

1. Rozpoznawanie we współpracy z wychowawcami indywidualnych potrzeb uczniów w sferze dydaktycznej i wychowawczej oraz ich sytuacji rodzinnej

2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów  

   rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych

3.  Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych

4.  Bieżąca i globalna analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz przedstawianie jej pod koniec każdego semestru na posiedzeniu rady pedagogicznej

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami pomocy specjalistycznej, opieki i wychowania

6. Wspieranie wychowawców klas w organizowaniu pedagogizacji rodziców i współpracy ze szkołą

7. Koordynowanie na terenie szkoły pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach życiowych.

 

 

 

Rozdział III

 

Organy szkoły

 

§ 9

 1. Organami Zespołu są:

1/ Dyrektor Zespołu

2/ Rada Pedagogiczna

3/ Rada Rodziców

4/ Samorząd Uczniowski.

 

 1. Do czasu powstania Rady Szkoły jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 10

 1. Dyrektor Zespołu:

1. Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

2.prawuje nadzór pedagogiczny,

3.Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4.Rrealizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu,

            6. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom

                i nauczycielom w czasie zajęćorganizowanych przez szkołęlub placówkę,

                w tym: co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu i kontroli zapewnienia

                bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do   

                szkoły, zapewnia uczniom możliwość pozostawienia  w szkole części przyborów 

                szkolnych i  podręczników.

7. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i innych pracowników, a w szczególności:

a/ zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

b/przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,

c/ po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

 8. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci,

 9. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

            10. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi   

                podręcznikami,

            11.Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

                w  organizacji praktyk pedagogicznych,

           12. Odpowiada za właściwąorganizacjęi przebieg egzaminów przeprowadzanych

               w szkole, 

           13. Stwarza warunki do działania w szkole  : wolontariuszy, stowarzyszeń

         i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem    

                 statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form   

                działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

 1. Dyrektor Zespołu wykonując zadania określone w ust. 1 współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

 

§ 11

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu kierowanym przez Dyrektora Zespołu.
 2. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu w ramach określonych ustawą o systemie oświaty        i przepisami szczególnymi.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ich członków

 

§ 12

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1.Zatwierdzenie planu pracy Zespołu,

2.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3.Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4.Ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5.Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

      6.Uchwalanie Programu Wychowawczego Zespołu Szkół,

      7.Uchwalanie Programu Profilaktycznego Zespołu Szkół,

      8.Uchwalanie Programu Rozwoju Szkoły

 

                                                           § 13

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.Organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2.Projekt planu finansowego,

3.Wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4.Propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych.

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania przewidziane dla Rady Szkoły – zgodnie z art. 52 ust. 2 o systemie oświaty.

 

§ 14

 1. Radę Rodziców stanowią rodzice uczniów Zespołu Szkół.
 2. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdego oddziału.

 

§ 15

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radąpedagogiczną:

        a/ programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o   

           charakterze  wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez

           nauczycieli,

        b/ programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb      

           danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

            profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

           wychowania szkoły lub placówki, 

 1. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 2. Występowanie do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami    

      dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu,

 1. Gromadzenie fundusze z dobrowolnych składek rodziców i organizowanych imprez w     

    celu wspierania statutowej działalności Zespołu.

 

§ 16

 1. W Zespole może działać Rada Szkoły.
 2. Skład Rady oraz jej zadania i kompetencje określa ustawa o systemie oświaty.

 

 

§ 17

 1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie Zespołu.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin wybierania i działania Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

 

 

§ 18

 1. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Dyrektorowi Zespołu i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1.Prawo do zapoznania się z programem nauczania oraz programem wychowawczym z jego treścią, celem i wymaganiami,

2.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3.Pprawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie  właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4.Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, nadawania audycji radiowych,

5.Prawo organizowania i działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami                i możliwościami – w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,

6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

 

 1. Samorząd Uczniowski ma prawo zbierania funduszy potrzebnych do jego działalności.

 

§ 19

 1. W Zespole, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. W Zespole można utworzyć stanowisko wicedyrektora w ramach posiadanych środków finansowych.
 3. Zadaniem wicedyrektora Zespołu jest wspomaganie dyrektora w kierowaniu Zespołem.

 

§ 20

 1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty, przepisami szczególnymi i statutem Zespołu w oparciu o uchwalony Regulamin.

 

§ 21

 1. W celu umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu zapewnia się bieżącą wymianę informacji  pomiędzy organami Zespołu przez:

1. Kontakty indywidualne

2.Apele szkolne

3.Upowszechnianie informacji przez radiowęzeł szkolny i tablicę ogłoszeń,

4.Posiedzenia Rady Pedagogicznej

5.Zebrania rodziców

6.Zebrania Samorządu Uczniowskiego

7.Zebrania jednego z organów z udziałem zaproszonych przedstawicieli pozostałych organów,

8.Zasady przepływu informacji w szkole zawarte są w załączniku nr 2.

 

 

Przepływ informacji w szkole

I. Informacje, dokumenty przebiegu nauczania, protokoły, raporty i inne dokumenty z działalności szkoły są udostępniane osobom zainteresowanym: rodzicom, uczniom i prawnym opiekunom uczniów, których nie dotyczą. Dokumenty przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

 

II. Celem zapewnienia sprawnego wypełniania podstawowej funkcji szkoły, jaką jest: nauczanie, wychowanie i opieka; nauczyciele, wychowawcy, uczniowie i ich rodzice lub prawni opiekunowie współpracują ze sobą, przekazują informacje, podejmują działania poprzez:

1. ogólnoszkolne spotkania rodziców z dyrektorem szkoły lub innymi osobami występującymi z inicjatywy młodzieży, rodziców, szkoły,

2. spotkania rodziców z wychowawcą (organizowanie co najmniej dwa razy w okresie),

3. indywidualne spotkania rodziców (prawnych opiekunów) z dyrektorem szkoły, wychowawcami, nauczycielami (w terminie wcześniej uzgodnionym),

4. powiadomienie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywalnej dla niego ocenach przed klasyfikacyjnym posiedzeniam Rady Pedagogicznej,

5. spotkania przedstawicieli samorządów klasowych, Samorządu Ucziowskiego z Dyrekcją Szkoły.

 

III. Informacje dotyczące pracy szkoły podaje do wiadomości dyrektor lub wicedyrektor szkoły na:

1. zebraniu Rady Pedagogicznej,

2. tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,

3. tablicy ogłoszeń na korytarzu w budynku szkoły,

4. spotkaniach z prezydium Rady Rodziców

 

IV. Informacje bieżące przekazywane są poprzez ogłoszenia wywieszone w wyznaczonych miejscach, poprzez stronę www szkoły oraz wydawaną przez uczniów gazetę szkolną.

 

 

 1. Uwzględniając prawo rodziców do znajomości zadań szkoły /klasy/, regulaminu szkoły, regulaminu oceniania i promowania uczniów, uzyskania rzetelnej informacji na temat dziecka oraz wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły, ustala się następujące formy współdziałania ze szkołą:

1. Udział przedstawicieli rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na których omawiane będą problemy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

2. Organizowanie przez wychowawcę, przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego, zebrań informacyjnych,

3. Omawianie prze Dyrektora Zespołu na zebraniach Rady Rodziców planu pracy, organizacji Zespołu oraz osiągnięć                   i problemów szkoły.

 

                                                                 § 22

 1. W sprawach spornych między organami szkoły oraz między nauczycielem a rodzicami oraz uczniami i  nauczycielami, negocjatorem jest Dyrektor Zespołu, który kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu .

 

Rozdział IV

 

Organizacja Zespołu

 

§ 23

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 24

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum i SP opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji Gimnazjum i SP zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji Gimnazjum i SP zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników szkoły, zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 25

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

§ 26

 1. Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
 2. Podział na grupy wymaga zgody organu prowadzącego.

 

§ 27

 1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli.

 

§ 28

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna w Gimnazjum trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 20 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 29

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, np.: zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań, zajęcia sportowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych środków.
 3. Dwie godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów gimnazjum mogą być realizowane w formie: zajęć sportowych, tanecznych, rekreacyjno-zdrowotnych oraz aktywnych form turystyki na zasadach określonych we właściwym Rozporządzeniu MEN.
 4. W szkole dla uczniów gimnazjum organizowane są zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie”. Uczeń nie bierze w nich udziału, jeżeli jego rodzice/opiekunowie złożą pisemną rezygnację z udziału w zajęciach do dyrektora szkoły.

§ 30

 1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu a Zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 31

 1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Załącznik nr 3

 

§ 32

 1. W klasie III Gimnazjum uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz językowej.
 2. Egzamin przeprowadzony jest zgodnie z procedurą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

§ 33

 

 1. W czasie całego roku szkolnego uczniowie mają możliwość korzystania z ciepłego napoju.
 2. Odpłatność za korzystanie z napoju ustala Dyrektor Zespołuw porozumieniu z Radą Rodziców uwzględniając możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

 

§ 34

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, zaspokojeniu potrzeb czytelniczych uczniów oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inne osoby z terenu działania szkoły.
 3. Dyrektor Zespołu ustala godziny pracy biblioteki, które umożliwiają dostęp do księgozbioru przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po zakończeniu – 4 dni w tygodniu.
 4. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1/ w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji

 • opracowanie regulaminu biblioteki i czytelni,
 • współpraca z nauczycielami kl. I – III szkoły podstawowej,
 • sprowadzanie książek z innych bibliotek

2/ pomoc nauczyciela w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł

3/ rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów:

 • nawyku czytania i uczenia się,
 • prowadzenie gazetki,
 • organizowanie konkursów czytelniczych,
 • audycje radiowe,
 • rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami,
 • kontakty z wychowawcami klas,
 • realizacja ścieżek edukacyjnych,
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych.

      4/ nauka korzystania z zasobów internetowych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

 

 1. Przed końcem I i II semestru nauczyciel bibliotekarz opracowuje stan czytelnictwa dla klas /łącznie z wypożyczeniami w innych bibliotekach/. Najlepsi czytelnicy podani są do wiadomości społeczności szkolnej. Stan czytelnictwa jest przedmiotem dyskusji na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 

§ 35

  

 1. Uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkołyzapewnia się opiekę w świetlicy szkolnej.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

§ 36

1.Dla realizacji celów statutowych Zespół posiada:

1/ 13 izb lekcyjnych, w tym   pracownię informatyczną, multimedialną, fizyczno – chemiczną, językową,

2/ 1 salę gimnastyczną,

3/ świetlicę z kuchnią,

4/ bibliotekę z czytelnią i ICIM

5/ pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

6/ szatnię,

7/ boiska,

8/ gabinet pielęgniarski i logopedy szkolnego.

9/ gabinet pedagoga szkolnego

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

 

§ 37

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 38

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

 

 1. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy:
  1. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. Dbałość o warsztat pracy,
  3. Stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  4. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
  5. Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
  6. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej,
  7. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować dwie godziny zajęć ustalonych w artykule 42a) ust. 2 Karty Nauczyciela.

 

§ 39

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Poza zespołami określonymi w ust. 1  Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły:
  1. Przedmiotowe
  2. Wychowawcze

3. Problemowo – zadaniowe

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora.  

 

 

 

Rozdział VI

Uczniowie Zespołu

 

§ 40

Uczeń ma następujące prawa:

 

 1. Prawo do informacji
 2. o prawach i uprawnieniach warunkujących korzystanie z nich oraz dostępność wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw,
 3. o możliwości otrzymania informacji z różnych źródeł,
 4. o programach nauczania, zasadach oceniania – jawności ocen,
 5. o podejmowanych decyzjach dotyczących ucznia, o podejmowanych w jego sprawie decyzjach,
 • o życiu szkoły; zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, konkursach, imprezach.

2.   Prawo do nauki

 • stworzenie warunków dla każdego ucznia do bezpłatnej nauki

3.   Prawo do wolności

 • od poniżającego traktowania i karania rozumianego jako:

- zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy (nietykalność osobista)

          - poszanowania godności ucznia

 • myśli, sumienia wyznania rozumianej jako:

- możliwość uzewnętrznienia lub nieujawniania przekonań religijnych

i światopoglądowych

- równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu

- tolerancja wobec mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej

 • do swobody wypowiedzi

- opinii na temat programów, metod nauczania, spraw z życia szkoły, klasy

- przedstawiania stanowiska we własnej sprawie

 1. Prawo do odwołania się od decyzji szkoły sprzecznych z prawami ucznia

W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają,

że naruszone zostało któreś z praw ucznia zapisanych w katalogu, rodzice (prawni opiekunowie) zawiadamiają dyrektora szkoły, ponieważ:

 • od decyzji nauczyciela dotyczącej ucznia, uczeń lub jego rodzice

(prawni opiekunowie) mogą odwołać się do dyrektora szkoły, pisemnie,

w terminie 7 dni; dyrektor po rozpatrzeniu sprawy wydaje decyzję, która jest ostateczna.

 • od decyzji Rady Pedagogicznej dotyczącej ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do dyrektora szkoły, pisemnie

w terminie 7 dni; dyrektor po rozpatrzeniu sprawy wydaje decyzję.

 • od decyzji dyrektora szkoły dotyczącej ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do organu nadzorującego za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemnie, w terminie 7 dni;

W każdym przypadku decyzja organu nadzorującego jest ostateczna

 

                                                                       § 41

 Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

 

 1. Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie:

    1. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć,     

        przychodzić na nie punktualnie. W razie spóźnienia uczeń zobowiązany jest przyjść

        do sali, w której odbywają się jego zajęcia.

    2.W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę i aktywnie w  

        nich uczestniczyć.

    3. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace  

         zadane przez nauczyciela do wykonania w domu.

    4. Uczeń powinien wykonywać polecenia nauczycieli i pracowników szkoły-    

         szczególnie w zakresie bezpieczeństwa swojego i innych.

    5. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu i innych regulaminów

        wewnętrznych, dbania o sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne oraz o ład i porządek

        w szkole.

 1. Pisemnego usprawiedliwiania ( podpisanego przez jednego z rodziców lub opiekunów) nieobecności w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny absencji. Rodzic może usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole osobiście u wychowawcy klasy.

 

 1. Dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju ustalonego zarządzeniem dyrektora szkoły Regulamin         załącznik nr 4.
 2. Stosowania się do obowiązujących zasad korzystania z urządzeń elektronicznych pod karą odebrania urządzenia i przekazania go do sekretariatu, skąd może odebrać je rodzic lub opiekun prawny:

  1. Obowiązuje zakaz używania w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innego sprzętu elektronicznego bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

  2. Zakazu używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

 3. Szkoła i nauczyciele nie odpowiadają za sprzęt elektroniczny i inne wartościowe rzeczy przyniesione do szkoły.

 

 1. Właściwego zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:

 

1. Przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły.

2. Przestrzegania zasad kultury zachowania w odniesieniu do kolegów i innych osób.

3. Poszanowania własności innych osób.

4.Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

5. Aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w uroczystościach i imprezach kulturalnych oraz sportowych.

 

 1. Uczniów ponadto obowiązuje zakaz przynoszenia i używania alkoholu, tytoniu,

narkotyków i innych środków odurzających.

 

 1. Uczeń gimnazjum zobowiązany jest zrealizować projekt edukacyjny zgodnie z zapisami „Regulaminu realizacji projektu edukacyjnego” stanowiący załącznik nr do 5.

 

 

§ 42

 

1.Uczeń jest nagrodzony za osiągnięcia naukowe, sportowe, prace społeczne, bardzo dobre wyniki w nauce:

 1. Pochwałą wychowawcy klasy wobec klasy
 2. Pochwałą Dyrektora na apelu szkolnym
 3. Dyplomem uznania lub nagrodą książkową – za celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie
 4. Świadectwem z wyróżnieniem, gdy średnia ocen na świadectwie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 4,75 i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania
 5. Nagrodę specjalną otrzymuje uczeń Gimnazjum, który ma najwyższą średnią ocen końcowych w danym roku szkolnym.
 6. Nagrodę specjalną otrzymuje uczeń i uczennica, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe

 

§ 43

 1. Uczeń jest karany za nie przestrzeganie statutu szkoły:
  1. Naganą wychowawcy wobec klasy
  2. Upomnieniem lub naganą Dyrektora udzieloną na apelu szkolnym
  3. Zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz
  4. Przeniesieniem do innego oddziału.
 2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
 3. Uczeń ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary do Dyrektora Zespołu w ciągu siedmiu dni – za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
 4. O cofnięciu bądź utrzymaniu w mocy wymierzonej kary decyduje Dyrektor Zespołu po wcześniejszym zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego lub Rady Pedagogicznej.

 

§ 44

1. Zasady przyjmowania uczniów do Zespołu:

 1. Do Szkoły Podstawowej przyjmowani są uczniowie z obwodu szkolnego – wsie Orzechowo i Brzeczka.
 2. Do Gimnazjum przyjmowani są uczniowie z obwodu ustalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu.
 3. W wyjątkowych przypadkach do Zespołu mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jego obwodem, po złożeniu przez rodziców umotywowanego wniosku oraz wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły, do której winni uczęszczać.
 4. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu dziecka powracającego z zagranicy.
 5. Kryteria przyjęć do gimnazjum uczniów mieszkających poza obwodem:

1/ średnia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie mniej niż 3,8

2/ ocena z zachowania przynajmniej dobra .

 1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści programowe co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w pkt. 4.
 2. Procedury egzekwowania obowiązku szkolnego określa załącznik nr6

 

§ 45

 

 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.

wzór pieczęci:

 

 

 

 

 

 1. Tablice i stemple  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

wzory pieczęci:

 

 

 

 

 

 1. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę Podstawową lub Gimnazjum podaje się ich nazwę;  nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

 

                                                           § 46

 

1.Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 47

1.Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

§ 48

1.Statut ulega zmianie:

1. W przypadku zmiany prawa oświatowego w okresie do 3 m-cy od ukazania się

    zmiany.

2. Na wniosek upoważnionych organów.

 

Statut Zespołu Szkół w Orzechowie zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu:30.11.2010r.

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ORZECHOWIE

 

                                               § 1

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowano na podstawie Rozp. MENiS  z dnia30.04.2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności

w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz formułowania oceny.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
   i jego zachowania oraz o postępach w tym zakresie.
  2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
  3. Motywowania ucznia o dalszych postępach w nauce i zachowaniu.
  4. Dostarczanie nauczycielom, rodzicom /opiekunom/ informacji

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych                   uzdolnieniach ucznia:

Rodzice są informowani o postępach uczniów na zebraniach

z wychowawcą /2 razy w semestrze/ oraz poprzez kontakty indywidualne z nauczycielami i wpisy do dzienniczków uczniowskich.

 1. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.

 

§ 3

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców /opiekunów/    o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz     o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej                           z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego /we wrześniu/ informuje uczniów oraz rodziców /opiekunów/ o zasadach oceniania zachowania.
 2. Informacje udokumentowane są odpowiednimi wpisami w dziennikach lekcyjnych.

 

 

§ 4

 1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców /opiekunów/.
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców /opiekunów/ nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /opiekunów/ sprawdzone i ocenione prace kontrolne /sprawdziany, prace klasowe/ udostępniane są uczniowi lub jego rodzicom /opiekunom/.

 

§ 5

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

§ 6

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 7

 1. Na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz na wniosek rodziców /opiekunów/ dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.
 2. W przypadku zwolnienia o którym mowa w ust.1 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 8

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców /opiekunów/ oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku zwolnienia o którym mowa w ust.1 w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 9

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia rozpoczęcia ferii zimowych. Drugi semestr rozpoczyna się po feriach zimowych i kończy w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

 

§ 10

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz oceny klasyfikacyjne roczne oraz końcowe ustala się wg następującej skali:

 

1. stopień celujący            6

2. stopień bardzo dobry   5

3. stopień dobry               4

4. stopień dostateczny      3

5. stopień dopuszczający  2

6. stopień niedostateczny  1

 

Przy ocenianiu bieżącym nie dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-

 

 1. Nauczyciel formułując oceny bieżące, śródroczne i roczne opiera się na następujących kryteriach

 

1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a/opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie , samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz

   b/biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, proponując rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje takie zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub

   c/osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 1.  stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a/ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz

b/sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań

 i problemów w nowych sytuacjach.

 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a/ opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz elementy wybrane z programu nauczania danej klasy, oraz

b/poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a/ opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych

w podstawach programowych, oraz

b/rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

o średnim stopniu trudności.

   

 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a/ ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz

b/ rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe,

o niewielkim stopniu trudności samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.

   

 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który

a/ nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy tego przedmiotu, oraz

b/nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia

o elementarnym stopniu trudności.

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami                                              opisowymi.

  

 1. Prace pisemne oceniane są wg. następujących kryteriów:

           cel    -   100%-  99%

                 bdb  -    98% -  90%

                 db    -    89% -  70%

                 dst   -    69% -  50%

                 dop  -    49% -  31%

                 ndst  -   30% -   0%

 

 

                             

 

§ 11

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /opiekunów/ dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na egzamin weryfikujący przewidywaną ocenę klasyfikacyjną, roczną z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
 2. Uczeń lub jego rodzice /opiekunowie/ składają pisemny wniosek nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. W przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji przeprowadzającej egzamin weryfikujący, /który musi się odbyć przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej/ wchodzą:
  1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły
  2. nauczyciel przedmiotu
  3. nauczyciel pokrewnego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora
 4. W przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji przeprowadzającej postępowanie weryfikujące ocenę, wchodzą:
  1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły
  2. wychowawca klasy
  3. pedagog szkolny
  4. nauczyciel uczący danego ucznia /wyznaczony przez dyrektora/
  5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego danej klasy /przewodniczący lub inna osoba wytypowana przez daną klasę/
 5. W obydwu przypadkach o których mówi się w pkt. 3 i 4 w roli obserwatorów mogą wystąpić rodzice ucznia.
 6. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu weryfikującego może złożyć uczeń, który systematycznie poprawiał oceny bieżące oraz ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności w szkole.

 

§ 12

1.  W szkole stosowane są następujące formy sprawdzania wiedzy

i umiejętności:

 1. formy ustne:

                     -   odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie itp.)

 • wypowiedzi w klasie (aktywność)
 • recytacja
 • formy pisemne:
  • praca klasowa
  • sprawdzian
  • kartkówka
  • zadania domowe
  • dyktanda
  • testy
  • referat, własna twórczość
 • formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne
 • praca w grupach

2. Kartkówki nie są zapowiadane i obejmują materiał programowy z trzech poprzednich lekcji. Sprawdziany (prace klasowe, testy) obejmujące większą partię materiału są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu uczniowie mogą pisać tylko jeden sprawdzian a w tygodniu trzy.

 1. Kartkówki i sprawdziany (prace klasowe, testy) powinny być poprawione przez nauczyciela i oddane uczniom w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni.
 2. Oceny wystawiane w dzienniku są równocześnie wpisywane do dzienniczków uczniowskich i stanowią bieżące informowanie rodziców

     o postępach w nauce.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne powinni sprawdzać podpisy rodziców w dzienniczkach uczniowskich.
 2. Każdy uczeń, ze względu na rytmiczność oceniania, powinien mieć co najmniej dwie oceny w połowie każdego semestru z każdych zajęć edukacyjnych oraz 4 oceny przed ustaleniem ocen klasyfikacyjnych, śródrocznych i rocznych.
 3. O przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych uczniowie

     i rodzice muszą być poinformowani najpóźniej:

 1. o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego:
  • uczeń ustnie
  • rodzice (opiekun) pisemnie (zawiadomienie przechowuje się do końca roku szkolnego)
 2. o pozostałych ocenach na dwa tygodnie przed posiedzenie Rady Pedagogicznej
  • uczeń ustnie
  • rodzice (opiekun) na zebraniu z wychowawcą

§ 13

 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną w gimnazjum ustala się wg następującej skali:
  1. wzorowe
  2. bardzo dobre
  3. dobre
  4. poprawne
  5. nieodpowiednie
  6. naganne
 2. Ocena ustalona jest przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
  2. promocję lub ukończenie szkoły( z zastrzeżeniem pkt.4)

   Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej  po otrzymaniu przez niego drugiej z rzędu nagannej oceny zachowania. Uczeń, który otrzymał trzecią z rzędu naganną ocenę zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły

 1. Przy ocenie zachowania nie należy uwzględniać wyników w nauce lecz wysiłki podejmowane przez ucznia dla uzyskania lepszych postępów

     w nauce.

 1. Oceny bieżące będące podstawą dla ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania powinny być wpisywane do dziennika w trakcie całego semestru.
 2. Wystawiając ocenę klasyfikacyjną  zachowania wychowawca bierze

     pod uwagę następujące kryteria:

 1. ocena wzorowa
 2. ocena  bardzo dobra
 3. ocena  dobra
 4. ocena  poprawna
 5. ocena  nieodpowiednia
 6. ocena  naganna
 7. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.
 8. W klasach 1-3 Szkoły Podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 9. Oceny klasyfikacyjne  zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 10. Jeżeli uczeń w ciągu swojej trzyletniej edukacji gimnazjalnej nie weźmie udziału w żadnym projekcie, to jego ocena z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum będzie obniżona o jedną.


                                             

§ 14

1.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej Rada Pedagogiczna stwierdzi,
że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie  programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza  uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 

 

 

§ 15

 

1.   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może  zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Zgodę na egzamin klasyfikacyjny może wyrazić Rada Pedagogiczna
(na pisemny wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów)).

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.

5.  Egzamin przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej (egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych) w terminie uzgodnionym
z uczniem i jego rodzicami (opiekunami).

6.  Egzamin przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7. W czasie egzaminu obecni mogą być – w roli obserwatorów – rodzice (opiekunowie) ucznia.

8.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.

9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

§ 16

 

 1. Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacji z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 2 i § 17.
 2. Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego          z zastrzeżeniem § 17 i § 19 ust.1.


§ 17

 

 1. W ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą zgłosić                  do dyrektora szkoły zastrzeżenie, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona z naruszeniem prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, o których mowa jest w ust. 1 dyrektor szkoły (wstrzymuje wykonanie Rady Pedagogicznej) oraz powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości           i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę z danych zajęć

 

 1. w przypadku rocznej oceny zachowania - ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego).
   

3.  Termin egzaminu poprawkowego, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 ustala się  na początku ostatniego tygodnia ferii letnich.

4. Skład komisji:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych:
  • dyrektor szkoły lub zastępca jako przewodniczący
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
  • dwóch nauczycieli tej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne
 2. w  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  • dyrektor lub zastępca jako przewodniczący
  • wychowawca
  • wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie
  • pedagog zatrudniony w tej szkole
  • przedstawiciel samorządu uczniowskiego
  • przedstawiciel Rady Rodziców

5.  Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

6.  Z prac komisji sporządza się protokół.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionej nieobecności nie przystąpił w wyznaczonym terminie  do sprawdzianu, w którym mowa w ust. 2 pkt. 1, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 18

 

 1. Uczeń klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek rodziców i za zgodą wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy za zgodą rodziców oraz po wydaniu opinii przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w trakcie roku szkolnego.

3.W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3 Szkoły Podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno- pedagogiczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka.

4. Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich    obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 5 i § 19 ust. 7.

5. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał
   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz
   co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuję promocję do klasy         

   wyższej z wyróżnieniem.

6. Ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym promuje się
   do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego         

   ucznia w porozumieniu z rodzicami (opiekunami).

7. Laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują
    z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą.

8. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków zawartych w ust. 3
nie otrzymuje promocji do klasy wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem
§ 19 ust. 7.

9.Uczeń (lub uczniowie) gimnazjum, który w danym roku uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole       z obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje tytuł „najlepszego ucznia w szkole” oraz nagrodę książkową.

10.Uczniowie gimnazjum, którzy w danym roku uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej same dobre, bardzo dobre i celujące oceny
i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz wyróżniający się uczniowie kl. 1-3 Szkoły Podstawowej wytypowani przez wychowawców otrzymują nagrody książkowe.

11.Uczeń (lub uczniowie), którzy w danym roku osiągnęli najwyższe sukcesy sportowe otrzymują tytuł „najlepszego sportowca szkoły” w kategorii chłopców i dziewcząt oraz nagrodę książkową.

 

§ 19

 

1.  Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy odpowiednio       z jednych lub dwóch zajęć.

2.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.  Termin egzaminu ustala dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.  Skład komisji:

 • dyrektor lub zastępca jako przewodniczący
 • nauczyciel danych zajęć jako egzaminujący
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
 • Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.
 • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
  i powtarza klasę.
 • W wyjątkowych przypadkach mając na uwadze możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu nauki gimnazjum promować do klasy wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 20

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego (przeprowadzonego zgodnie
  z procedurami OKE).
 2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 3. O ukończeniu szkoły ucznia z upośledzeniem umiarkowanym
  lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia
  w porozumieniu z rodzicami.

 

§ 21

 

1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują na podstawie WSO przedmiotowy system oceniania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im Jana Pawła II w Orzechowie
  Zespół Szkół im Jana Pawła II
  ul. Szkolna 18
  62-322 Orzechowo
 • /fax:(61)4371089

Galeria zdjęć